بینش مطهر
دانلود فایل سیر کتابهای طرح بینش مطهر.docx

باسمه تعالی

سطوح چهارگانه سیر مطالعاتی بینش مطهر (40 کتاب در 11 مرحله و چهار سطح)

سطح یک

سطح دو

سطح سه

سطح چهار

مرحله اول

مرحله اول

مرحله اول

مرحله اول

1. بینش مطهر

13. تربیت و رشد اسلامی

22. اسلام و ملی گرایی

31. نهجی در نهج البلاغه

2. آزادی انسان

14. عقل و علم

23. بیداری اسلامی

32. معرفت شناسی

3. آزادگی بندگی

15. اخلاق اسلامی

24. ولایت فقیه و روحانیت

33. علم اخلاق

4. خدا در زندگی انسان

16. عدالت

25. احیای فکر دینی و علل دین گریزی

34. عرفان اسلامی

مرحله دوم

مرحله دوم

مرحله دوم

مرحله دوم

5. سیره نبوی

17.حقوق زن و مرد در اسلام جلد1 (مبانی)

26. اسلام و توسعه

35. خداشناسی

6. تبلیغ

36. عدل و قدر

7. مسئله نفاق

18.حقوق زن و مرد در اسلام جلد2

27. پایان پیامبری

37. جامعه و تاریخ در قرآن

8. سیره امیرالمومنین

مرحله سوم

مرحله سوم

مرحله سوم

19.حقوق زن و مرد در اسلام جلد3

28. انسان شناسی

38. پیامبر شناسی

9.نهضت حسینی

10.امر به معروف و نهی از منکر

20حقوق زن و مرد در اسلام جلد4 (اخلاق جنسیتی)

29.فطرت

39. امام شناسی

11. سیره معصومین

12. مهدویت

21حقوق زن و مرد در اسلام جلد 5 (حجاب)

30.کمال انسان و انسان کامل

40. رستاخیز

      کتب ضمائم : ( 1 اقتصاد اسلامی، 2 تاریخ عقاید اسلامی، 3 کتب مباحث تفسیری، 4 کتب مباحث فلسفی )

توضیحی اجمالی از چگونگی نظم عناوین و چینش مطالب سیر مطالعاتی طرح آموزشی، پرورشی و پژوهشی بینش مطهر برای پیدایش انسجام فکری

1 سطح بک : مرحله اول :                                                                                                           کتاب شماره 1 (بینش مطهر) ، چرایی ، چیستی و گردش کار (یا روش تشکیل گروه ، مباحثه و ...) و برنامه های انگیزشی طرح  بینش مطهر را تبیین می کند. کتب شماره 2و3و4 به انسان ، آزادی می دهد (لا اله) و به آزدی بندگی می برد و خدا را در زندگی انسان می آورد. (الا الله) یعنی به توحید عملی می رساند.

مرحله دوم :    

کتب شماره 5 و6 شناخت سیره نبوی (صلی ا... علیه و آله و سلم) و روش تیلیغ آن است. (روش معلمی است) و کتب شماره 7و 8 با تبیین مسئله نفاق، که مشکل علی (علیه السلام) است، انسان به شناخت سیره امیر المؤمنین (علیه السلام) می رسد.                                                                                           

 مرحله سوم :                                                                                                                               کتب شماره 9و10 با ادامه بحث سیره، نهضت حسینی و هدف آن، امر به معروف و نهی از منکر را به تصویر می کشد و کتب شماره 11 و12 به سیره معصومین (علیه السلام) و مهدویت می پردازد یعنی در بحث سیره، به نبوت و امامت توجه می شود.

2 سطح دو :مرحله اول:                                                                                                          کتب شماره 13و14و15 16 به هدف ها و ارزش های متعالی زندگی چون تربیت و رشد، عقل و علم، اخلاق و عدالت می پردازد.                                                

مرحله دوم :                                                                                                                                  کتب شماره 17و18و19و20و21 به مساله حقوق زن و مرد ، اخلاق جنسیتی و حجاب می پردازد و به زندگی، اصول، معنا، گرمی و استحکام می بخشد.       

اخبار
rss
چگونه طرح بینش مطهر در اداره کل آموزش و پرورش فارس اجرا شد
باسمه تعالی اجرای طرح بینش مطهر(سیر مطالعاتی کت
به دستور مدیر کل محترم بخشنامه اجرای طرح بینش مطهر سال تحصیلی 96-95 ابلاغ شد
به دستور مدیر کل محترم آموزش و پرورش فارس بخشنامه